Legnica,

Gdzie ulokować nowe centrum przesiadkowe?

ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA LOKALIZACJI
NOWEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO PRZY STACJI PKP LUBIN GÓRNICZY1. Lokalizacja nowego Centrum Komunikacyjnego w okolicach ulic: Towarowa, Sudecka, Okrzei i Chocianowska jest uzasadniona ponieważ:

  • wzorem nowoczesnych trendów europejskich, zostanie zintegrowany ze sobą transport autobusowy i kolejowy poprzez budową dużego węzła przesiadkowego w postaci Centrum Komunikacyjnego. Dzięki temu Lubin uzyska modelowe rozwiązania w komunikacji zbiorowej, których budowę wspiera i chętnie współfinansuje Urząd Marszałkowski;
  • duże powierzchnie terenów pozwalają na lokalizację tej inwestycji właśnie w tym miejscu;
  • budowa Centrum Komunikacyjnego pozwoli uporządkować zatrważająco zaniedbane tereny w okolicach ul. Towarowej i Chocianowskiej. Konieczne jest również opracowanie nowej koncepcji dynamicznego rozwoju tej części miasta, ponieważ inwestycja nada terenom zupełnie nowe, strategiczne i atrakcyjne znaczenie;
  • w okolicach nieczynnego peronu nr 3 (nieczynne tory nr 20-22) można zlokalizować główny budynek CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO. Wskazana jest funkcja usługowo-transportowa w postaci GALERII DWORZEC (wzorem trendów europejskich dworce muszą „tętnić życiem”).


Podobne rozwiązania zastosowano w Głogowie, gdzie zaniedbany dworzec PKS przekształcono w GALERIĘ HANDLOWĄ „DWORZEC”;
Lokalizacja nowego, głównego budynku dworca przy nieczynnym dziś peronie 3 sprawi, że obiekt będzie znajdował się w centralnym miejscu pomiędzy torami stacyjnymi a specjalnym placem manewrowym dla autobusów.
Korzystać będą mogły z niego również autokary komunikacji międzynarodowej, które obecnie wykorzystują małą pętlę przy dworcu PKP i hotelu BOMABOL. Na lokalizację stanowisk autobusowych i powierzchni manewrowych nowego CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO nadaje się duży plac od ul. Towarowej do ul. Chocianowskiej. Niestety wymaga to przejęcia przez Miasto od prywatnych właścicieli fragmentów chaotycznie zajmowanego terenu (przypadkowe hurtownie, garaże oraz budynki socjalne wpływają niekorzystnie na lokalizacją nowoczesnego CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO lub całkowicie ją eliminują);
  • nieczynna rampa przeładunkowa przy torach nr 10, 12, 14 pozwala na lokalizację dużego parkingu dla podróżnych, który może powstać bezpośrednio przy budynku głównym nowego dworca. Powierzchnia rampy pozwala również na alternatywne wykorzystanie jej jako węzła przesiadkowego: komunikacja miejska-kolej/autobus PKS.

2. Etap I. Budowa przejścia zwrotnicowego 40-41.
W celu umożliwienia bezpośrednich wjazdów i wyjazdów szynobusom z bocznicy KGHM z kierunku Polkowic do stacji Lubin Górniczy na tory stacyjne nr 3, 1, 4 z peronami, konieczne jest wbudowanie dwóch rozjazdów zwyczajnych, które połączą tor szlakowy Lubin Górniczy-Koźlice z torem szlakowym Lubin Górniczy-Lubin Kopalnia.
Takie rozwiązania poprawi również możliwości techniczno ruchowe stacji Lubin Górniczy ponieważ zapewni dodatkowo trzy tory główne (3, 1 i 4) z których możliwy będzie wyjazd pociągów towarowych w kierunku Polkowic na bocznicę KGHM i odwrotnie.
Obecnie takie czynności ruchowe możliwe są tylko poprzez wykorzystanie torów nr 6 i 8, które nie są wyposażone w krawędź peronową.
3. Etap II. Budowa nowego peronu trzeciego.
Ponieważ zelektryfikowana linia kolejowa nr 289 Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów jest jednotorowa, więc wyprzedzanie lub krzyżowanie się pociągów możliwe jest tylko na stacjach: Legnica (ważny węzeł kolejowy, magistrala E30), Raszówka, Lubin Górniczy, na mijance Koźlice, która ma bardzo ograniczone warunki techniczno-ruchowe oraz na stacji Rudna Gwizdanów. Jednak węzeł kolejowy Rudna Gwizdanów ma szczególnie ograniczone możliwości techniczno-ruchowe ze względu na przestarzałe urządzenia sterowania ruchem, jednokierunkowe tory stacyjne oraz obciążenie intensywnym ruchem pasażerskim i towarowym magistrali CE 59 Wrocław-Rudna Gwizdanów-Szczecin.


Dlatego konieczne jest rozwiązanie problemu przepustowości na linii nr 289. Brak możliwości przyjęcia pociągów towarowych przez st. Lubin Górniczy, spowodowany koniecznością utrzymania wolnych torów dla pociągów pasażerskich, będzie skutkował szkodliwym zapychaniem stacji Rudna Gwizdanów pociągami towarowymi kierunku Legnica.
Konieczna jest również modernizacja linii przynajmniej do prędkości 100 km/h z wariantem nawet 120km/h w celu utworzenia atrakcyjnej oferty pasażerskiej.
Wznowienie ruchu pasażerskiego na linii nr 289 oraz uruchomienie szynobusów z kierunku Polkowic (z bocznicy KGHM) do Legnicy linią nr 289 spowoduje, że stacja Lubin Górniczy stanie się ważnym węzłem kolejowym.
Jest to szczególnie istotne w przypadku wprowadzenia bogatej oferty w przewozach regionalnych np. pociągach uruchamianych w stałych cyklach co godzinę.
Jednak w przypadku podjęcia strategicznej decyzji o uruchomieniu kolei aglomeracyjnej w Zagłębiu Miedziowym już teraz należałoby rozważyć dobudowę drugiego toru szlakowego na linii nr 289, przynajmniej na odcinku Lubin-Legnica. Jest to spowodowane perspektywą dużej ilości pociągów pasażerskich na odcinku (Polkowice)-Lubin-Legnica-(Wrocław), Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów-Głogów.
Wymusza to na pewno rozważenie budowy zupełnie nowego peronu 3 oraz konieczne poprawienie warunków i możliwości techniczno ruchowych na stacji Lubin Górniczy, aby na jednotorowej linii nr 289 mógł odbywać się normalny ruch pociągów towarowych i pasażerskich. W ten sposób:
  • wykorzystywany dotychczas do ruchu pasażerskiego tor główny dodatkowy nr 3 (peron 1) oraz tor główny zasadniczy nr 1 (peron 2) całkowicie zostaną odciążone przez nowy peron 3. Dzięki temu, tory 3 i 1 będą mogły być swobodnie wykorzystane w intensywnym ruchu towarowym.
Jest to istotne ze względu na długość użyteczną, która pozwala na krzyżowanie się długich pociągów towarowych na torach nr 3 i 1.
  • istniejący układ torowy pozwala wykorzystać (po naprawie głównej i elektryfikacji) tory boczne 14 i 10 do nowej roli torów peronowych. Miejsce na nowy peron uzyska się likwidując nieczynny tor nr 12 oraz korzystając z międzytorza torów 10-14. Wskazane jest jednak nieduże poszerzenie tego międzytorza korzystając fragmentarycznie z powierzchni rampy w celu nadania peronowi atrakcyjnej szerokości.
Budowa nowego dworca i dodatkowego peronu nie będzie jednak wymagała wielkiej i uciążliwej przebudowy istniejących torów czynnych w stacji Lubin Górniczy. W ten sposób inwestycja nie zakłuci w znaczący sposób pracę stacji, ponieważ omawiane tory boczne są obecnie zamknięte dla ruchu kolejowego. Pozwala to na swobodne wykonywanie inwestycji.

Tory nr 10 i 14 nowego peronu należy więc wpiąć po naprawie głównej w istniejący układ stacyjny w miejsce rozjazdów nr 14 i 33;
  • wykorzystując tory nr 10 i 14 jako peronowe, możliwy będzie pasażerski ruch tranzytowy z kierunku Legnicy do Polkowic. Obecny układ torów stacyjnych przy peronie nr 1 i 2 (tory stacyjne nr 3, 1, 4) uniemożliwia bezpośredni wyjazd pociągu pasażerskiego w kierunku Polkowic (konieczne są manewry na tor 6 lub 8);
W przypadku intensywnego ruchu pasażerskiego, krzyżowanie się pociągów pasażerskich w Lubinie możliwe jest tylko na torach 3, 1 lub 4 co komplikuje ruch towarowy.
Budowa nowych peronów i torów głównych dodatkowych poprawi w ten sposób warunki techniczno ruchowe st. Lubin Górniczy, które są obecnie ograniczone. Dzieje się tak ponieważ pozostałe tory główne dodatkowe nr 6 i 8 są torami krótkimi. Również jako jedyne zapewniają wjazd i wyjazd na bocznicę KGHM Polska Miedź S.A. co wyklucza swobodne zajmowanie ich przypadkowymi pociągami.
4. Utworzenie CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO powinno zostać zintegrowane z innymi, strategicznymi inwestycjami miasta.
Ogromnym atutem lokalizacji nowoczesnego węzła przesiadkowego jest bliskie sąsiedztwo z projektowaną Halą Widowiskowo-Sportową, nowopowstającą Galerią CCC oraz projektowaną obwodnica południową miasta, która zapewni bezpośredni i szybki dojazd do nowego dworca międzymiastowym autobusom PKS i autokarom komunikacji międzynarodowej.
Również modernizacja stadionu Zagłębia Lubin i spodziewany duży potok podróżnych na mecze uzasadnia budowę „Mega Dworca”. Inwestycja powinna jednak zostać uzupełniona dodatkowym, nowym przystankiem kolejowym LUBIN-STADION (tor szlakowy Lubin Górniczy – Koźlice km: 23.615 – 23.900) pomiędzy wiaduktem obwodnicy (droga krajowa nr 3) a przejazdem kolejowym na ul. Skłodowskiej. Lokalizację tą uzasadnia sąsiedztwo: stadionu (mecze i giełda samochodowa), szpitala MCZ, siedziby KGHM, Urzędu Skarbowego oraz osiedli mieszkaniowych.
Regularna komunikacja miejska obsługująca ten teren + nowy przystanek kolejowy LUBIN-STADION utworzą razem lokalny węzeł przesiadkowy. Aby jednak spełniał on swoje zadania, konieczne jest wydłużenie relacji pociągów pasażerskich Wrocław – Legnica – Lubin o odcinek do Głogowa.

Załączniki:
-plan schematyczny stacji Lubin Górniczy
-zdjęcia węzła przesiadkowego Bischofswerda (ZVON), oraz lubińskich terenów pod inwestycje


OPRACOWAŁ:
Inż. Norbert Lupa
Fot.1. Węzeł przesiadkowy ZVON w Bischofswerdzie. Stanowiska dla
autobusów.

Fot 2. Perony stacji Bischofswerda bezpośrednio połączone z dworcem
autobusowym.
Fot. 3. Bischofswerda peron. Monitor informuje podróżnych o wspólnych odjazdach pociągów oraz autobusów.

Fot.4. Parking dla rowerów w ZVON

Fot. 5. Lubin. Nieczynna rampa przeładunkowa. Proponowany teren pod
lokalizacją dużego parkingu lub alternatywnie budowę węzła
przesiadkowego z komunikacją podmiejską. Widok od ul. Stary Lubin.


Fot. 6. Nieczynne tory 10-14. Proponowane miejsce na nowy peron 3.
Po lewej stronie rampa (sugerowana na niej lokalizacja parkingu).
Fot.7. Plac w granicach czworoboku rozciągający się od torowiska i ul.
Towarowej do ul. Chocianowskiej. Idealne warunki dla lokalizacji placu
manewrowego i stanowisk dla autobusów PKS. Fragmentarycznie zajęty
przez hurtownię (widoczną na zdjęciu) co utrudnia inwestycję.

Fot.8. Teren ul. Towarowej proponowany do wykorzystania jako plac
manewrowy dla autobusów.
Fot.9. Widok na torowisko od strony przejazdu na ul. 1-go Maja. Z lewej strony fragment peronu 2. Na wprost – rampa i nieczynne tory 10-14 (proponowana lokalizacja nowego peronu 3 i parkingu). Na zdjęciu obecnie jako „tereny „zielone”.

Fot.10. Stacja Lubin Górniczy. Perony 1 i 2 oraz tory główne.

Fot.11. 12. Nieczynne tory 20-22 (najbliżej krzaków) oraz nieczynny peron 3. Proponowana lokalizacja głównego budynku dworca ze względu na centralne położenie: z lewej strony torowisko, z prawej strony plac manewrowy i stanowiska dla autobusów. Rampa zapewnia parkingi i dojazd bezpośrednio przed budynkiem głównym.

Fot. 13. Tory czynne nr 6 i 8 (pod siecią trakcyjną). W głębi nieczynne tory nr 10-14 do wykorzystania jako peron 3 i rampa jako parking.


Fot. 14. „Tereny zielone” do wykorzystania przy budowie CENTRUM
KOMUNIKACYJNEGO. Widok od strony ul. Kolejowej.


Fot. 15. Proponowane miejsce pod lokalizację nowego przystanku kolejowego
LUBIN-STADION przy ul. Skłodowskiej (teren z prawej strony toru).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz