Legnica,

Możliwości wprowadzenia połączeń Polkowice- Lubin- Legnica

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNO RUCHOWE DLA POŁĄCZEŃ PASAŻERSKICH POLKOWICE-LUBIN GÓRNICZY-LEGNICAEtap I. Budowa przejścia zwrotnicowego nr 40-41.
W celu umożliwienia bezpośrednich wjazdów i wyjazdów szynobusom z bocznicy KGHM z kierunku Polkowic do stacji Lubin Górniczy na tory stacyjne nr 3, 1, 4 z peronami, konieczne jest wbudowanie dwóch rozjazdów zwyczajnych, które połączą tor szlakowy Lubin Górniczy-Koźlice z torem szlakowym Lubin Górniczy-Lubin Kopalnia.
Takie rozwiązania poprawi również możliwości techniczno ruchowe stacji Lubin Górniczy ponieważ zapewni dodatkowo trzy tory główne (3, 1 i 4) z których możliwy będzie wyjazd pociągów towarowych w kierunku Polkowic na bocznicę KGHM i odwrotnie.
Obecnie takie czynności ruchowe możliwe są tylko poprzez wykorzystanie torów nr 6 i 8 co ogranicza pracę stacji Lubin Górniczy.
Obecny układ torów stacyjnych przy peronie nr 1 i 2 (tory stacyjne nr 3, 1, 4) uniemożliwia bezpośredni wyjazd pociągu pasażerskiego w kierunku Polkowic (konieczne są manewry na tor 6 lub 8).
Etap II. Modernizacja odcinka Lubin-Legnica.
1. Stan obecny
Ponieważ zelektryfikowana linia kolejowa nr 289 Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów jest jednotorowa, więc wyprzedzanie lub krzyżowanie się pociągów możliwe jest tylko na stacjach: Legnica (ważny węzeł kolejowy, magistrala E30), Raszówka, Lubin Górniczy, na mijance Koźlice, która ma bardzo ograniczone warunki techniczno-ruchowe oraz na stacji Rudna Gwizdanów. Jednak węzeł kolejowy Rudna Gwizdanów ma szczególnie ograniczone możliwości techniczno-ruchowe ze względu na przestarzałe urządzenia sterowania ruchem, jednokierunkowe tory stacyjne oraz obciążenie intensywnym ruchem pasażerskim i towarowym magistrali CE 59 Wrocław-Rudna Gwizdanów-Szczecin. Dlatego konieczne jest rozwiązanie problemu przepustowości na linii nr 289 poprzez niezbędne naprawy oraz usunięcie licznych ograniczeń prędkości.
2. Wyższe prędkości dla lekkich szynobusów
W celu utworzenia atrakcyjnej oferty pasażerskiej, konieczna jest naprawa linii nr 289 przynajmniej na odcinku Lubin – Legnica. Linia przystosowana jest do prędkości rozkładowej 80 km/h dla ciężkich pociągów pasażerskich. Ponieważ szynobusy są pojazdami lekkimi, przepisy na PKP umożliwiają podniesienie dla nich dopuszczalnej prędkości wyższej o 20 km/h co się powszechnie na sieci PKP stosuje. Oznacza to, że usunięcie ograniczeń prędkości na linii nr 289 i przywrócenie prędkości rozkładowej 80 km/h dla ciężkich pociągów pasażerskich pozwoliłoby na rozważenie wariantu 100 km/h dla szynobusów.

W przypadku bocznicy PMT Lubin Kopalnia – Polkowice Rudna Zdawcza największa prędkość rozkładowa wynosi 60 km/h dla ciężkich lokomotyw towarowych. Dla lekkich szynobusów można podnieść prędkość rozkładową o 20 km/h aby pojazdy te poruszały się z prędkością 80 km/h.
Pozwoli to na wprowadzenie atrakcyjnej oferty pasażerskiej, która pozwoli konkurować z komunikacją drogową.

3. Materiały staroużyteczne
Naprawa linii kolejowych na Dolnym Śląsku (również linii nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów) możliwa jest poprzez wykorzystaniu materiałów staro użytecznych, które odzyskano po wymontowaniu ich z torów modernizowanych na magistrali E30.

Zostały one zastąpione nową nawierzchnią, która ma na celu podnieść dotychczasową prędkość pociągów ze 100-120 km/h na 160 km/h co oznacza, że często jest jeszcze dobrej jakości. Do tej pory zmodernizowano dwutorowy odcinek magistrali E-30 Zgorzelec – Wrocław – Opole, jednak odzyskane materiały nawierzchni kolejowej nie są w ogóle wtórnie wykorzystywane na innych liniach z rozsypującą się infrastrukturą.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu tłumaczy to wprowadzonymi sztucznie oszczędnościami tzn. nie można przetransportować odzyskanych materiałów ze względu na wspomniane oszczędności lub że materiały się do tego nie nadają.
W efekcie, po Dolnym Śląsku pociągi jeżdżą coraz wolniej (często 20km/h) ze względu na zły stan torów mimo wielu posiadanych, odzyskanych z E-30 materiałów nawierzchni kolejowej (szyny, rozjazdy, podkłady, elementy sieci trakcyjnej).

Opinie biegłych potwierdzają, że materiały te (po weryfikacji) mogą być z powodzeniem wtórnie wykorzystane na innych, nie modernizowanych liniach Dolnego Śląska.
Niestety kierownictwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie jest w ogóle zainteresowane odzyskanym majątkiem lub wcześniej go sprzedała.
Warto przypomnieć, że modernizacja linii kolejowych pochłania ogromne kwoty wielu milionów euro, natomiast korzyścią przeprowadzanych prac jest możliwość wtórnego wykorzystanie materiałów staro użytecznych, odzyskanych w trakcie tego procesu.


PKP PLK jest w trakcie przygotowań do modernizacji magistrali Wrocław – Poznań dla prędkości 200 km/h. Oznacza to, że w najbliższym czasie możliwy będzie dostęp do kolejnych materiałów staroużytecznych. Dlatego wskazane jest tworzenie silnego lobby w tej sprawie.

4. Niezbędne spotkania
Tak jak ustalono w Lubinie, konieczne jest wspólne i silne lobby samorządów LGOM.

Wbudowanie rozjazdów nr 40-41 w istniejący układ stacji Lubin Górniczy wymaga zgody oraz zaangażowania zarządcy, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dlatego proszę o wsparcie w ustaleniu spotkania władz zainteresowanych miast LGOM oraz:
-marszałka województwa oraz władz Polmiedź Trans;
-ścisłego kierownictwa PKP PLK Wrocław: Dyrektor Jerzy Dul oraz dyrektor Zbigniew Gzik (dyr. Gzik obecny był również na jeździe pokazowej szynobusem do Polkowic w marcu 2007r.) Tel. do sekretariatu PKP PLK Oddział Regionalny we Wrocławiu 071 717 33 00.

Problem przejścia zwrotnicowego nr 40-41 poruszany był wtedy z dyrektorem Gzikiem. Zadeklarował on wtedy pomoc w wykorzystaniu materiałów staroużytecznych do napraw na linii nr 289. Również nowe przejście zwrotnicowe nr 40-41 można zmontować z odzyskanych rozjazdów z linii modernizowanych. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ kierownictwo PLK Wrocław będzie szukało wielu powodów utrudniających działania np. wysokie koszty zakupu nowych fabrycznie rozjazdów.

Dodatkowym atutem jest fakt, że PMT posiada niezbędny sprzęt techniczny oraz pracowników do wykonania takich prac.

5. Prognozy na przyszłość - kolej AGLO w LGOM
W przypadku podjęcia strategicznej, politycznej decyzji o uruchomieniu kolei aglomeracyjnej w Zagłębiu Miedziowym już teraz należałoby rozważyć dobudowę drugiego toru szlakowego na linii nr 289, przynajmniej na odcinku Lubin-Legnica. Jest to spowodowane perspektywą dużej ilości pociągów pasażerskich na odcinku (Polkowice)-Lubin-Legnica-(Wrocław), Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów-Głogów.

Ponieważ linia nr 289 jest obecnie obciążona intensywnym ruchem towarowym, wprowadzenie nowych połączeń pasażerskich wymusi na PKP PLK przeprowadzenie napraw oraz rozważenie innych wariantów.

Od grudnia 2008 zwiększona zostanie liczba pociągów pasażerskich w nowym rozkładzie jazdy 2008/2009. Zmusza to zarządcę PKP PLK do podjęcia działań na rzecz poprawy stanu infrastruktury linii nr 289. Jest to spowodowane faktem, że istniejący, intensywny ruch towarowy zostanie zablokowany zwiększonym ruchem pasażerskim.

Opracował:
Inż. Norbert Lupa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz