Legnica,

W sprawie rezygnacji PKP PLK S.A. z projektu „Poprawa oferty przewozowej oraz parametrów technicznych na linii kolejowej nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów”



Inż. Norbert Lupa
Stowarzyszenie Inżynierów
I Techników Komunikacji
o/Zagłębie Miedziowe
Tel. 698 613 337



Sz.P.
Ryszard Zbrzyzny
Poseł RP VI Kadencji




Dotyczy: Rezygnacji PKP PLK S.A. z projektu „Poprawa oferty przewozowej oraz parametrów technicznych na linii kolejowej nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów”

Szanowny Panie
Samorządy Zagłębia Miedziowego z zadowoleniem przyjęły informację Ministerstwa Infrastruktury o planowanej naprawie głównej linii nr 289 Legnica-Rudna Gwizdanów w ramach projektu „Poprawa jakości przewozowej oraz parametrów technicznych linii nr 289”. Na ten cel Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło 150 mln zł. Dane te są dostępne na oficjalnych stronach internetowych Ministerstwa oraz publicznych wypowiedziach podsekretarza stanu dr Andrzeja Massela.

Jednak brak zgody środowiskowej na realizacje projektu oraz decyzja Okręgowej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu aby inwestor – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonały analizę oddziaływania na środowisko całkowicie ją wyklucza.

Błędnym zdaniem inwestora PKP PLK uzyskanie niezbędnych zezwoleń środowiskowych i jednoczesne wykonanie inwestycji z funduszy unijnych jest niemożliwe do końca roku 2014. Do tego czasu inwestycja musi być oddana do eksploatacji.

Dla porównania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uzyskał niezbędne dokumenty w 4 miesiące aby zrewitalizować przejęty przez nich fragment nieczynnej linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna-Granica Państwa. Teren ten jest objęty programem NATURA 2000 a jednak uzyskanie zezwoleń środowiskowych było możliwe w miarę szybko dzięki specjalistycznym firmom które się tym zajmują.
Szybka rewitalizacja linii kolejowej nr 289, której długość wynosi ok. 40km możliwa jest (po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń) poprzez wykorzystanie zmechanizowanego pociągu do potokowej wymiany nawierzchni PUN, który w ciągu jednego dnia roboczego może wymienić ok. 1 km nawierzchni kolejowej.

Rewitalizacja linii nr 289 jest niezbędna do utworzenia bardzo atrakcyjnej oferty przewozowej w aglomeracji Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz efektywnego włączenie 80 tysięcznego miasta Lubina i 22 tysięcznych Polkowic w system szybkich połączeń kolejowych ze stolica województwa Wrocławiem. Celem samorządów LGOM jest utworzenie zintegrowanego sytemu komunikacji zbiorowej w 400 tysięcznej aglomeracji zaś jego pierwszym etapem jest uruchomienie szybkich połączeń w relacji Polkowice-Lubin-Wrocław w których czas podróży wyniesie 60-70 minut. Jest to możliwe tylko przez podniesienie parametrów technicznych dla proponowanych prędkości 100-110 lub 120 km/h linii nr 289 przynajmniej na 23 kilometrowym odcinku Lubin Górniczy-Legnica oraz wykorzystując warunki na istniejącej magistrali E-30 odcinka Legnica-Wrocław i jej standardy 120-160 km/h które otrzymała po modernizacji.

W załączniku nr1 przesyłam Państwu dotychczasowy zakres działań Samorządów LGOM promujących rewitalizację połączeń kolejowych w Aglomeracji Zagłębia Miedziowego, w załączniku nr2 funkcje jakie pełni linia nr 289. Rewitalizacja linii nr 289 jest również niezbędna dla Spółek KGHM Polska Miedź S.A. i Polmiedź Trans ponieważ proces technologiczny KGHM opiera się na transporcie kolejowym linią nr 289.
Proszę o pomoc w realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 289 w zaplanowanym terminie – lata 2013-2014, zwłaszcza że przeznaczona kwota na ten cel 150 mln zł może nie pojawić tak szybko.

Z poważaniem

Inż. Norbert Lupa


Załączniki:


 • Nr1- działania Samorządów Zagłębia Miedziowego na rzecz rewitalizacji połączeń kolejowych LGOM;

 • Nr2- funkcje które pełni linia kolejowa nr 289 Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów.












Załącznik nr 1

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO NA RZECZ UTWORZENIA NOWOCZESNEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W AGLOMERACJI LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO OKRĘGU MIEDZIOWEGO (LGOM):


 • Wdrażanie Międzynarodowego Projektu Inter Regio Rail – Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim „Jeden bilet, jedna taryfa dla LGOM”.

Realizacja projektu kwiecień 2010-marzec 2013. Wartość: 295 270 Euro. Partner wiodący:  BAG-SPNV Federalne Stowarzyszenie Organizatorów Kolejowych Regionalnych Przewozów Pasażerskich z siedzibą w Berlinie oraz Gmina Miejska Lubin.

Pozostali Partnerzy: samorządy LGOM oraz instytucje związane z organizacją transportu publicznego z Niemiec, Włoch i Czech (VBB Berlin-Brandenburg GmbH, ZVON Bautzen, Verband Region Stuttgart, Korid LK spol.s r.o. Liberec, Accademia Europea di Bolzano, Regione Emilia Romagna).

Cel projektu: wprowadzenie w LGOM zintegrowanego systemu transportowego obejmującego jeden bilet, rozkład jazdy i taryfę.

Spotkania partnerów projektu miały miejsce w Lubinie 15.12.2011, 29.09.2011 oraz 6-8.2011.

Opracowania techniczne ekspertów dla projektu INTER REGIO RAIL w LGOM  dotyczące podstaw prawnych i zarządzania transportem zintegrowanym w tej aglomeracji, możliwości reaktywacji połączeń pasażerskich w naszym regionie oraz propozycje rozwiązań taryfowych dostępne są na oficjalnej stronie internetowej naszego projektu  www.interregiorail.eu/274.html

 • 18 .11.2011 Przejęcie nieczynnego dworca kolejowego Lubin Górniczy od PKP Nieruchomości na mocy aktu notarialnego w celu budowy nowoczesnego węzła przesiadkowego.
 • Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie komunikacji zbiorowej ze Związkami Komunikacyjnymi z Niemiec.

30.09.2008
Wycieczka objazdowa koleją do Związku Komunikacyjnego VVO  (Verkehrvebund Oberelbe GmbH z siedzibą w Dreźnie) na zaproszenie prezesa VVO Andreasa Förstera. Uczestnicy: kierownictwo VVO, przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, samorządów Zagłębia Miedziowego, przedsiębiorstw PKS i przewoźnika Polmiedź Trans. Cel: Wymiana doświadczeń w zakresie komunikacji zbiorowej oraz funkcjonowania Związku Komunikacyjnego VVO.
9.08.2007
Wycieczka objazdowa koleją po obszarze Celowego Związku Komunikacyjnego Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (Zweckverband Verkehrverbund Oberlausic-Niederschlesien ZVON z siedzibą w Bautzen) z biletem całodziennym EURONYSA na zaproszenie prezesa ZVON dr. Georga Janetzekiego. Uczestnicy: kierownictwo ZVON, przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i samorządów Zagłębia Miedziowego, Dyrekcji Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych oraz przedsiębiorstw PKS. Cel: Wymiana doświadczeń zakresie w komunikacji zbiorowej na obszarze ZVON.

 • Jazdy promocyjne nowoczesnych pojazdów szynowych w LGOM:
21.03 2007
Przejazd szynobusem SA-133 bocznicą KGHM odcinkiem Lubin Górniczy-Polkowice-Lubin Górniczy. Uczestnicy: przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i samorządów Zagłębia Miedziowego, Zarząd Spółki Polmiedź Trans z siedzibą w Lubinie, dyrekcja Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu. Cel: promocja koncepcji uruchomienia połączeń pasażerskich z wykorzystaniem istniejącej bocznicy KGHM.

8.11.2006
Przejazd zmodernizowanym EZT EN57 nieczynnym dla ruchu pasażerskiego odcinkiem Lubin Górniczy-Rudna Gwizdanów-Lubin Górniczy. Uczestnicy: przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcja Dolnośląskiego Zakładu Przewozów  Regionalnych, lokalne samorządy Zagłębia Miedziowego
. Cel: promocja rewitalizacji połączeń pasażerskich.



Załącznik nr 2.  
Funkcje które pełni linia nr 289 Legnica-Rudna Gwizdanów:
 • linia nr 289 znajduje się bezpośrednio w nowo projektowanym korytarzu transportowym  CETC (CENTRAL EUROPEAN TRANSPORT CORRIDOR);
 • linia nr 289 stanowi jedyny, zelektryfikowany łącznik dwóch magistral, które są objęte umowami międzynarodowymi AGTC i AGC: E 30 (modernizowana na v-160 km/h) Dresden – Legnica – Wrocław – Kiev oraz CE 59 Wrocław –Ścinawa- Rudna Gwizdanów – Szczecin. Skraca w ten sposób drogę dla pociągów korzystających z obu magistral o 100 km w porównaniu do jazdy drogą okrężną przez przeciążony i niewydolny węzeł Wrocław;
 • linia nr 289 umożliwia alternatywny objazd z magistrali nadodrzańskiej CE 59 z kierunku Szczecina przez Lubin, Legnice i magistralą E-30 do węzła wrocławskiego omijając przeprawy mostowe na „nadodrzance” przez rzekę Odrę: w Ścinawie i Brzegu Dolnym. Szczególnie trudna sytuacja panuje na szlaku Brzeg Dolny-Księginice linii CE59 gdzie  most w torze nr 1 jest całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów z powodu złego stanu technicznego. Ruch kolejowy odbywa się tylko jednotorowo-dwukierunkowo po drugim moście torem nr 2. W przypadkach zdarzeń losowych na tym odcinku (zerwanie sieci trakcyjnej, pękniecie szyny, wypadek, uszkodzenie mostu) następuje całkowity paraliż w intensywnym ruchu pociągów magistrali nadodrzańskiej.
Linia nr 289 pełni w ten sposób również funkcję obronną na wypadek wojny lub klęski żywiołowej;

 • linia nr 289 stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny dla najważniejszych miast Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego LGOM, który w całości znajduje się w korytarzu transportowym CETC. W aglomeracji LGOM mieszka 400 tysięcy osób, jednak zły stan techniczny infrastruktury kolejowej uniemożliwia efektywne uruchomienie połączeń pasażerskich w regionie Zagłębia Miedziowego.
        W wyniku tego, podstawowy środek komunikacji w regionie LGOM  
        stanowią mikrobusy, niestety przewóz tymi pojazdami wózków,
        rowerów, osób niepełnosprawnych i dużych bagaży jest niemożliwy   
        a pojemność pojazdów  kilkunastoosobowa;
 • linia nr 289 ma strategiczne znaczenie dla najważniejszych firm w regionie tj. KGHM Polska Miedź S.A., której proces technologiczny opiera się na transporcie kolejowym;
 • jest intensywnie eksploatowana w ruchu towarowym przez przewoźników: PKP CARGO, CTL EXPRESS, POLMIEDŹ TRANS, RAIL POLSKA. Za korzystanie z infrastruktury linii nr 289 przewoźnicy uiszczają opłaty dla PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A. co oznacza, że  linia „zarabia na siebie”;

 • efektywna rewitalizacja linii nr 289 dla prędkości 100/110/120 km/h pozwoli uruchomić szybkie pociągi regionalne w LGOM i wykorzystać magistralę E30 na odcinku Legnica-Wrocław (obecnie modernizowaną do v-160 km/h) w połączeniach pasażerskich ze stolicą województwa dolnośląskiego. Przeniesiony zostanie w ten sposób na kolej  potok podróżnych z przeciążonego sektora drogowego oraz odciąży się zakorkowany Wrocław.  
Wynika to z faktu, że obecny czas jazdy samochodem np. z 80-tysięcznego Lubina do centrum zakorkowanego Wrocławia trwa w godzinach szczytu ponad 2 godziny.
Wprowadzenie prędkości szlakowej 120 km/h dla pociągów regionalnych (w ramach modernizacji) na odcinku E-30 Legnica – Wrocław dla pociągów regionalnych (50 minut) oraz czas jazdy po rewitalizacji odcinka  Lubin – Legnica przynajmniej do V-100/110/120 km/h (20/15 minut), umożliwi utworzenie oferty kolejowej atrakcyjniejszej od przeciążonej komunikacji drogowej.
Możliwe będzie również włączenie w ten system miasto Polkowice, poprzez wykorzystanie istniejącej bocznicy Lubin – Polkowice, która należy do KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Jazdy próbne szynobusem na tej trasie wywołały ogromne zainteresowanie mieszkańców Polkowic szybkimi połączeniami w relacji  Polkowice-Lubin-Legnica-Wrocław. Również władze miasta Polkowice oraz zarządca bocznicy dążą do uruchomienia takich połączeń.

 • lokalni przewoźnicy: Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy oraz Polmiedź Trans Sp. Z O.O. z siedzibą w Lubinie posiadają licencję na przewozy pasażerskie i  mogą wykonywać przewozy w aglomeracji LGOM linią nr 289. W przypadku atrakcyjnej oferty i prędkości pociągów 100/110/120 km/h możliwa jest efektywna rozbudowa połączeń pasażerskich i stworzenie kolei aglomeracyjnej w LGOM.
 • samorządy LGOM: Legnica, Lubin, Polkowice, Głogów są w trakcie realizacji międzynarodowego projektu INTER REGIO RAIL „Likwidacje Barier w Regionalnym Kolejowym Transporcie Pasażerskim -Jeden bilet, jedna taryfa”. Partnerem wiodącym projektu jest Federalne Stowarzyszenie Regionalnych Organizatorów Kolejowych Przewozów Pasażerskich z siedzibą w Berlinie oraz Gmina Miejska Lubin.
 • Gmina Miejska Lubin przejęła od PKP Nieruchomości nieczynny dworzec PKP Lubin Górniczy w miejscu którego planowany jest nowoczesny węzeł przesiadkowy na wzór rozwiązań w RFN. Podobne obiekty będą budowane w Polkowicach w przypadku uruchomienia regularnych połączeń kolejowych bocznicą KGHM w relacji Polkowice-Lubin i dalej linią nr 289/ E30 do Wrocławia.
 • Przewoźnik Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy jest trakcie zakupu 5 nowoczesnych EZT przewidzianych do obsługi połączeń Legnica-Wrocław. Podniesienie prędkości do 100/110 lub 120 km/h na linii nr 289 pozwoli w

1 komentarz:

 1. Panie Norbercie, popieram Pana inicjatywę, ale jednak niepotrzebnie Pan wspomina o prędkościach 100,110 czy 120 km/h. Jasne jest, że bez potężnych nakładow modernizacyjnych można uzyskać tylko stan pierwotny linii, czyli 80 km/h. Oczywiście to w zupełności wystarczy na tej lokalnej linii do sprawnego i wygodnego podróżowania i prowadzenia pociągów. Moim zdaniem szykany ze strony wrocławskiego urzędu to celowe działanie, może przy współudziale lobby jeleniogórsko-lwówskiego, które to ma znacznie większe wpływy we Wrocławiu niż nasz region. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń